Fastmark


Markförsurning, Skogskalkning, Askåterföring.

Under sent 1900-tal och i början av 2000-talet utfördes storskaliga försök med spridning av kalk och aska i skogsmark.

Kalkning av skogsmark sågs från början som en metod för att säkerställa skogens vitalitet inom områden med kraftig markförsurning. Efter hand flyttades fokus till att åtgärda avrinningsvattnet till sjöar och vattendrag. Enligt Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ger fastmarkskalkning inte tillräcklig effekt på ytvatten inom överskådlig framtid med doser som minimerar riskerna för negativa effekter.

I dag förekommer ingen skogskalkning men aska återförs till viss del med markfordon. Movab var under försöksperioden en stor aktör när det gällde kalkning och askåterföring med helikopter. Om denna verksamhet återkommer i större skala har Movab kunskap och beredskap för en återstart.