Miljöpolicy

Miljöpolicy

Movab AB har antagit följande miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att vi
i alla sammanhang strävar efter att minimera vår negativa påverkan på den omgivande miljön och därmed bidra till förbättrade levnadsbetingelser för alla.

Movab kan påverka miljöbelastningen genom att ställa höga krav på sina samarbets-partners och leverantörer framför allt när det gäller energianvändning till transporter och spridningsutrustning.

Movab skall hjälpa till att åstadkomma en bättre miljö genom att:

  • verka för en minskad förbrukning av fossila bränslen.
  • fortlöpande informera, utbilda och engagera företagets anställda och leverantörer i miljö- och kvalitetsarbeten.
  • upprätta goda kontakter med myndigheter samt ha en öppen kommunikation med alla som är berörda av verksamheten, både internt och externt.
  • all trycksaksproduktion och reklammaterial skall produceras på miljögodkänt papper.
  • källsortering skall ske enligt fastställda normer ifrån företagets miljöansvarige.
  • verksamheten skall bedrivas så att vi med god marginal uppfyller gällande miljölagar och förordningar.
  • fortsätta och utveckla miljöarbetet genom miljörevisioner och ständiga miljöförbättringar.

Landskrona 2013-10-25

Göran Lilja
Verkställande direktör

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu